หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 17 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 2 หน่วยกิต

ข.    หมวดวิชาเฉพาะ 90

 • วิชาแกน
 • วิชาเฉพาะ
  • กลุ่มวิชาเอกบังคับ 27หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่างๆ มีดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เรียนรายวิชา
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
110-106 อาเซี่ยนในโลกยุคใหม่  3(3-0-6)
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6)
100-103    หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5)
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6)
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6)
100-107 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
จำนวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

 1. รายวิชาภาษาไทย ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต
  113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสาร  3(2-2-5)
  113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 2(2-2-5)
 2. รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต
  114-101 ภาษาอังกฤษ 1  2(1-2-3)
  114-102 ภาษาอังกฤษ 2  2(1-2-3)
  114-103 ภาษาอังกฤษ 3  2(1-2-3)
  114-104 ภาษาอังกฤษ 4  2(1-2-3)ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 แล้วต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษาได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดต้องเรียนรายวิชา 114-301 ภาษาอังกฤษ 5  2(1-2-3)  และ หรือ 114-302 ภาษาอังกฤษ 6  2(1-2-3)หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน
  114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2(1-2-3)
  114-304 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางวิชาชีพ 2(1-2-3)
 3. รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้เลือกรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 จำนวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่าไปนี้
  3.1 กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก
  113-103 ภาษาจีน 1  2(1-2-3)
  113-104 ภาษาจีน 2  2(1-2-3)
  114-201 ภาษาจีน3  2(1-2-3)
  114-202 ภาษาจีน 4  2(1-2-3)
  113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1  2(1-2-3)
  113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2  2(1-2-3)
  113-205 ภาษาญี่ปุ่น 3   2(1-2-3)
  113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4   2(1-2-3)
  113-111 ภาษาเกาหลี 1 2(1-2-3)
  113-112 ภาษาเกาหลี 2  2(1-2-3)
  113-113 ภาษาเกาหลี 3   2(1-2-3)
  113-114 ภาษาเกาหลี 4   2(1-2-3)3.2    กลุ่มวิชาภาษาอาเซี่ยน
  102-101 ภาษาพม่า 1                 2(1-2-3)
  102-102 ภาษาพม่า 2                 2(1-2-3)
  102-103 ภาษาพม่า 3                 2(1-2-3)
  102-104 ภาษาพม่า 4                 2(1-2-3)
  102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1             2(1-2-3)
  102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2             2(1-2-3)
  102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3             2(1-2-3)
  102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4             2(1-2-3)
  102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1             2(1-2-3)
  102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2             2(1-2-3)
  102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3             2(1-2-3)
  102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4             2(1-2-3)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตในรายวิชาต่อไปนี้
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ                 3(2-2-5)
121-102 คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและทำงาน         3(2-2-5)
และเลือกเรียนเพิ่มอีก จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                 3(3-0-6)
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                 3(3-0-6)
121-105 เคมีในชีวิตประจำวัน                 3(3-0-6)
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6)
121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น         3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
129-101 พลศึกษาและนันทนาการ                 2(1-2-3)
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม                 2(1-2-3)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต ให้เรียนในวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาแกน จำนวน 39 หน่วยกิต ให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้
115-103 ภาษาไทยธุรกิจ                         3(3-0-6)
115-104 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                    3(3-0-6)
115-105 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                     3(3-0-6)
115-201 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                     3(3-0-6)
115-202    ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6)
115-204 การออกเสียงภาษาอังกฤษ                     3(3-0-6)
130-205 ธุรกิจเบื้องต้น                         3(3-0-6)
131-102 หลักการบัญชี                         3(3-0-6)
132-203 การเงินธุรกิจ                         3(3-0-6)
133-201 หลักการตลาด                         3(3-0-6)
134-201 การจัดองค์การและการจัดการ                 3(3-0-6)
140-222 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                     3(3-0-6)
140-223 การโฆษณาเบื้องต้น                     3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอก จำนวน 27 หน่วยกิต ให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้
115-311 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน                 3(2-2-5)
115-312 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ                 3(2-2-5)
115-321 การสื่อสารสากล                         3(3-0-6)
115-322    การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ                     3(3-0-6)
115-331 การเขียนจดหมายธุรกิจ                     3(3-0-6)
115-432 การเขียนทางธุรกิจ                     3(3-0-6)
115-333 หลักการแปล                         3(3-0-6)
115-490 เตรียมสหกิจศึกษา                        1(0-2-1)
115-491 สหกิจศึกษา                          5(0-40-0)

กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 9 หน่วยกิตให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังนี้
115-413 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ                   3(3-0-6)
115-414 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา                 3(3-0-6)
115-325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์                  3(3-0-6)
115-326 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน                 3(3-0-6)
115-327 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรมฯ                 3(3-0-6)
115-423 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์และวิจารณ์                 3(3-0-6)
115-424 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6)
115-434 การแปลธุรกิจ 1                         3(3-0-6)
115-435 การเขียนรายงาน                         3(3-0-6)
115-436 การแปลธุรกิจ 2                         3(3-0-6)
115-437 ประสบการณ์วิชาชีพ                     3(400 ชม.)
115-438 การศึกษาส่วนบุคคล                     3(3-0-6)

กลุ่มวิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต
วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ และจะต้องไม่ น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือจะเลือกเรียนจากรายวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ภาษาญี่ปุ่น
113-211 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ 1                 3(2-2-5)
113-312 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ 2                 3(2-2-5)
113-313 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ 3                 3(2-2-5)
113-414 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ 4                 3(2-2-5)
113-415 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ 5                 3(2-2-5)

ภาษาจีน
113-221 ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 1                 3(2-2-5)
113-322 ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 2                 3(2-2-5)
113-323 ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 3                 3(2-2-5)
113-424 ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 4                 3(2-2-5)
113-425 ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 5                 3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยามโดยให้มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต